آی تی کلوپ | ITCLOOP

روی نبض فناوری زندگی کنید

اثبات کروی بودن زمین طبق آیات قرآن کریم!

اثبات کروی بودن زمین طبق آیات قرآن کریم!

در گذشته مردم معتقد بودند که زمین مسطح است.قرن ها بشر می ترسید که خیلی دور برود، زیرا تصوّر می کرد از لبه زمین می افتد.آقای فرنسیس دریک، اولین شخصی بود که حدود سال 1597هنگامی که با کشتی سفر می کرد ثابت کرد که زمین کروی است.آیه زیر در رابطه با تناوب شب و روز است.

هدایت به بالای صفحه